Stavbyvedúci


Munkaköri leírás

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, ako aj za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Kritéria

Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty: 

- Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru alebo výkon energetickej certifikácie budov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2 písm. j a k) 

- Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (§ 6 ods. 1)

Znalosť nasledovných právnych predpisov :

- Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Osobnostné predpoklady : 

 • komunikatívnosť
 • technický talent
 • pozornosť
 • spoľahlivosť
 • cieľavedomosť
 • praktické myslenie
 • sebavedomosť
 • vnútorná stabilita
 • dominantnosť
 • iniciatívnosť
 • precíznosť
 • analytické myslenia
 • predstavivosť
 • pamäť

Činnosti, ktoré stavbyvedúci zabezpečuje z oblasti prevádzkovej prípravy: 

 • riadiace a organizačné činnosti:
 • riadenie ľudských zdrojov:
 • riadenie dodávky materiálov a zdrojov:
 • manipulácia s materiálom:
 • dodržiavanie predpisov na stavenisku:
 • evidencia a aktualizácia prác:
 • plánovanie činností:
 • stavebný denník:
 • kontrola a kolaudácia:

Munkavégzés helye
 • SR, štáty EÚ
Szükséges végzettség

- Vysokoškolské

Előnyök
- práca v úspešnej a stabilnej progresívnej spoločnosti - progresívne odmeňovanie na základe výsledkov (základný plat + odmeny) - telefón , notebook - iné benefity

Egyéb munkahelyi pozíciók

Dohodou
Stavbyvedúci

Fizetés -tól: 900,- €

További információk
Dohodou
Obchodný zástupca

Fizetés -tól: 699,- €

További információk

Érdeklődik a szolgáltatásaink iránt?

Lépjen velünk kapcsolatba